EUR/ZAR

19.9047

0.74%

Cao: 19.966

Thấp: 19.8947

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
28 -42 0.8 1.3

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/SEK 11.7233 0.5%
EUR/NZD 1.8390 0.68%
EUR/NOK 11.9525 0.08%
EUR/SGD 1.4578 0.14%

FAQ