Trở thành Đại lý PAMM

Đại lý PAMM

Chương trình “đại lý PAMM” là một chương trình đối tác của FIBO Group nhằm để giúp bạn kiếm lợi nhuần từ việc thu hút các nhà đầu tư vào Tài khoản được quản lý quỹ PAMM. Tất cả khách hàng của FIBO Group đều có thể trở thành “đại lý PAMM” bằng cách điền mẫu đăng ký đơn giản trong tài khoản cá nhân của mình. Nhà đại lý sẽ nhận được phí hoa hồng thường xuyên từ lợi nhuận của nhà quản lý PAMM cho mỗi nhà đầu tư đã thu hút. Mức thù lao của đại lý PAMM được quy định trong lời đề nghị (Offer) của PAMM.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Mẫu tính toán ví dụ về lợi nhuận của nhà đầu tư, nhà quản lý và đại lý PAMM với các thông số đề nghị sau:

Phí của Nhà quản lý – 30%
Phí của đại lý PAMM – 15%
Thu nhập của các nhà đầu tư vào cuối chu kỳ đầu tư – 1000$

  • 1000 $ Thu nhập của nhà đầu tư 100%
  • 700 $ Lợi nhuận của nhà đầu tư 70% từ 1 000 $
   300 $ Phí của nhà quản lý 30% từ 1 000 $
  • 255 $ Phí của nhà quản lý 85% từ 300 $
   45 $ phí của đại lý PAMM 15% từ 300 $

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Mẫu tính toán ví dụ về lợi nhuận của nhà đầu tư, nhà quản lý và đại lý PAMM với các thông số đề nghị sau:

Phí của Nhà quản lý – 30%
Phí của đại lý PAMM – 15%
Thu nhập của các nhà đầu tư vào cuối chu kỳ đầu tư – 1000$

Sau đó, tất cả lợi nhuận của Tài khoản được quản lý sẽ được phân phối theo sơ đồ sau:

Cách tham gia chương trình "Đại lý PAMM"

 

Nếu bạn chưa đăng ký tìa khoản FIBO Group thì bạn có thể đăng ký bằng cách nhấp vào nút “Trở thành đại lý PAMM” bên dưới.

Nếu bạn đã có tìa khoản FIBO Group thì bạn cần đăng nhập tài khoản cá nhân và:

 1. Hoàn thiện hồ sơ cá nhân đầy đủ 100%;
 2. Điền mẫu đăng ký đơn giản trong phần “PAMM của tôi” — “Dành cho nhà đại lý PAMM” với một cái tên độc nhất (biệt hiệu) và đồng ý với Điều khoản dịch vụ “Tài khoản được quản lý (PAMM)”.

Tài khoản của nhà đầu từ sẽ được mở tự động với mục đích ghi có phí đại lý PAMM.

Thù lao

Mức tiền thù lao của đại lý PAMM được quy định trong lời đề nghị PAMM (Offer) và được tính như % từ số tiền thù lao của nhà quản lý PAMM.

Thù lao của đại lý PAMM phụ thuộc trực tiếp vào lợi nhuận của nhà quản lý vì vậy sẽ có lợi nhất nếu nhà đại lýcung cấp những PAMM với những chỉ số thống kê tốt nhất cho khách hàng của mình.

ВThu lao của đại lý PAMM sẽ được ghi có vào cuối chu kỳ đầu tư PAMM với điều kiện là tài khoản được quản lý quỹ PAMM có lãi. Thông thường một chu kỳ đầu tư là một tuần.

Những nhà đầu từ được thu hút bởi đại lý PAMM sẽ được giao cho nhà đại lý PAMM trong suốt thời gian hợp tác.

Để nhận thông tin về tất cả cá thông số đề nghị (Offer) PAMM bao gồm “Phí của đại lý PAMM”, Phí của nhà quản lý”, “Chu kỳ đầu tư” cũng như thống kê chi tiết về tài khoản, hãy nhấp vào tên của tài khoản được quản lý quỹ PAMM trong Bảng xếp hạng trên website hoặc trong tài khoản cá nhân.

FAQ PAMM-agent

FAQ