Quản lý

Căn cứ quyết định của Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVI, FIBO Group LTD được quyền cung cấp các dịch vụ trong hạng mục Đầu tư Kinh doanh. Quyết định này được công bố trên trang web của cơ quan quản lý trong phần tương ứng trên trang 89.