Các Quy tắc giao dịch CFD

Trong hệ thống giao dịch MetaTrader 4, ở cấu trúc biểu đồ giá, cả giá tối đa (High) và giá tối thiểu (Low) được lấy theo Bid price.

Quy tắc giao dịch và khớp lệnh

Các lệnh CFD được thực hiện theo công nghệ khớp lệnh thị trường. Mô tả chi tiết về việc khớp cho từng loại lệnh có sẵn dưới đây.

Lệnh thị trường (Market order)

Lệnh thị trường sẽ được thực hiện tại mức giá thị trường tốt nhất có sẵn vào thời điểm khớp lệnh. Do đó, có thể có sự trượt giá giữa mức giá tại nền tảng giao dịch và mức giá khớp lệnh. Sự trượt giá có thể có lợi cho bạn.

Lệnh dừng (Stop order)

Lệnh dừng sẽ được thực hiện tại mức giá thị trường tốt nhất vào thời điểm giá đạt đến mức lệnh dừng trong MT4. Do đó, có thể có sự trượt giá giữa mức giá tại nền tảng giao dịch và mức giá khớp lệnh. Sự trượt giá có thể có lợi cho bạn.

Lệnh giới hạn (Limit order)

Khi giá đạt đến mức lệnh giới hạn trong MT4, một yêu cầu thực hiện lệnh được truyền đến hệ thống. Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng lệnh giới hạn, bạn sẽ không bao giờ gặp phải mức giá xấu hơn giá đã được nêu trong lệnh của bạn, tức là lệnh của bạn sẽ được khớp ở mức giá được yêu cầu hoặc ở mức giá tốt hơn.

Các lệnh đang chờ xử lý hoặc các lệnh T/P và S/L có thể được đặt không quá một mức chênh lệch giá cho mỗi công cụ.

Việc sửa đổi và xóa bỏ các lệnh T/P và S/L dưới dạng sửa đổi hoặc đóng bất kỳ lệnh chờ nào cũng sẽ bị từ chối nếu giá thị trường cách chúng một mức chênh lệch giá.

Đóng các hợp đồng đã hết hạn

Những vị thế không được đóng bởi khách hàng trước khi hết hạn hợp đồng sẽ được các đại lý giao dịch đóng theo báo giá mới nhất có sẵn của ngày hết hạn không muộn hơn ngày thứ Hai của tuần tiếp theo sau khi hết hạn hợp đồng.

Yêu cầu ký quỹ

Vào cuối tuần, ngày nghỉ lễ và khoảng trống giữa các phiên giao dịch, yêu cầu ký quỹ có thể tăng lên đến 5% (nghĩa là tỷ lệ đòn bẩy tối đa cho giai đoạn này là 1:20). Yêu cầu ký quỹ đối với CFD CRYPTOCURRENCY có thể tăng lên đến 20% (nghĩa là tỷ lệ đòn bẩy tối đa cho giai đoạn này là 1:5). Khách hàng có nghĩa vụ phải đưa các vị thế mở của mình tuân thủ theo các yêu cầu ký quỹ đã được tăng lên ít nhất 15 phút trước khi phiên giao dịch kết thúc. Nếu khách hàng không tuân thủ các yêu cầu, đại lý có toàn quyền đóng một hoặc tất cả các vị thế CFD mở để duy trì các yêu cầu ký quỹ. Việc đóng giao dịch được thực hiện ở mức giá cuối cùng cho công cụ này tại bất kỳ thời điểm nào trong khoảng trống giữa các phiên giao dịch.