USD/RUB

63.875

Cao: 63.875

Thấp: 63.875

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
23.8 -44.2 0 0

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/JPY 156.39 -1.21%
USD/PLN 4.41960000
USD/CAD 1.3659 -0.1%
USD/CZK 23.098 -0.47%

FAQ