Tính toán tiền thưởng IB

IB PIP

Hoa hồng của Đối tác là 1 pip cho mỗi giao dịch hoàn thành, tùy thuộc vào quy mô giao dịch được đặt bởi khách hàng được (Đối tác) thu hút.

Hoa hồng của đối tác cho mỗi giao dịch hoàn thành không phụ thuộc vào mức độ giao dịch của khách hàng và được tính như sau

MT4 Fixed 1 Pip
MT4 Cent 30% mức chênh lệch giá (spread)
MT4 NDD No Commission 30% mức chênh lệch giá (spread)
MT4 NDD 25% hoa hồng
MT5 NDD 25% hoa hồng
cTrader NDD 25% hoa hồng
cTrader Zero Spread 50% hoa hồng
CFD 3$ trên 1 lot
Tiền Ảo CFD (MT4) 15% mức chênh lệch giá (spread)
Tiền Ảo CFD (MT5) 25% hoa hồng
CFD US STOCKS 25% hoa hồng
Trở thành đối tác

IB Percent

Hoa hồng của Đối tác là 30% mức chênh lệch giá cho mỗi giao dịch hoàn thành, tùy thuộc vào quy mô giao dịch được đặt bởi khách hàng được (Đối tác) thu hút.

Hoa hồng của đối tác cho mỗi giao dịch hoàn thành không phụ thuộc vào mức độ giao dịch của khách hàng và được tính như sau

MT4 Fixed 30% mức chênh lệch giá (spread)
MT4 Cent 30% mức chênh lệch giá (spread)
MT4 NDD No Commission 30% mức chênh lệch giá (spread)
MT4 NDD 25% hoa hồng
MT5 NDD 25% hoa hồng
cTrader NDD 25% hoa hồng
cTrader Zero Spread 50% hoa hồng
CFD 3$ trên 1 lot
Tiền Ảo CFD (MT4) 15% mức chênh lệch giá (spread)
Tiền Ảo CFD (MT5) 25% hoa hồng
CFD US STOCKS 25% hoa hồng
Trở thành đối tác

Tất cả các tính toán cho các chương trình bồi hoàn ở trên chỉ có giá trị trong ba tháng đầu tiên.

Các điều khoản hợp tác khác sẽ được thảo luận riêng biệt.