GBP/ZAR

21.2738

Cao: 21.2738

Thấp: 21.2738

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/SGD 1.64810000
GBP/SEK 13.6992 0.35%
GBP/USD 1.3028 0.47%
GBP/AUD 1.9321 0.35%

FAQ