NOK/SEK

0.98392

0.83%

Cao: 0.98405

Thấp: 0.97585

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.85 0.22 1 0.3

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/NOK 10.7441 0.3%
EUR/NOK 11.7412 0.24%
AUD/SEK 6.82910000

FAQ