Những ưu điểm chính của MT4 Cent:

 • Không yêu cầu mức nạp tiền tối thiểu để bắt đầu giao dịch
 • Không có hoa hồng
 • Chỉ cần một khoản tiền nhỏ để mở các vị thế
 • Mức chênh lệch giá thả nổi (floating spread) tối thiểu
 • Khớp lệnh nhanh
 • Không báo giá lại

Lệnh thị trường (Market order)

Lệnh thị trường sẽ được khớp tại giá thị trường tốt nhất. Có thể có sự trượt giá giữa giá mà bạn nhìn thấy trên nền tảng giao dịch và giá khớp lệnh. Tuy nhiên, sự trượt giá như vậy cũng có thể có lợi cho bạn.

Lệnh dừng (Stop order)

Trong trường hợp lệnh dừng, cũng như trong trường hợp khớp lệnh thị trường, có thể xảy ra trượt giữa giá dừng và giá khớp lệnh.

Lệnh giới hạn (Limit order)

Nếu bạn sử dụng một lệnh giới hạn, bạn sẽ không bao giờ gặp phải mức giá xấu hơn giá đã được nêu trong lệnh của bạn, tức là lệnh của bạn sẽ được khớp ở mức giá được yêu cầu hoặc ở mức giá tốt hơn.

Các đặc thù tương tác giữa các lệnh dừng

 • Trong trường hợp kích hoạt Lệnh dừng bán (Sell Stop) với mức Chốt lời (Take Profit) đã được thiết lập trước cao hơn giá mở lệnh sau khi kích hoạt, mức của lệnh Chốt lời sẽ được tự động thiết lập về 0.
 • Trong trường hợp kích hoạt Lệnh dừng mua (Buy Stop) với mức Chốt lời (Take Profit) đã được thiết lập trước thấp hơn giá mở lệnh sau khi kích hoạt, mức của lệnh Chốt lời sẽ được tự động thiết lập về 0.
 • Trong trường hợp kích hoạt Lệnh giới hạn bán (Sell Limit) với mức Cắt lỗ (Stop Loss) đã được thiết lập trước thấp hơn giá mở lệnh sau khi kích hoạt, mức của lệnh Cắt lỗ sẽ được tự động thiết lập về 0.
 • Trong trường hợp kích hoạt Lệnh giới hạn mua (Buy Limit) với mức Cắt lỗ (Stop Loss) đã được thiết lập trước cao hơn giá mở lệnh sau khi kích hoạt, mức của lệnh Cắt lỗ sẽ được tự động thiết lập về 0.

Yêu cầu ký quỹ

Nếu bất cứ lúc nào vốn sẵn có (equity - số dư hiện tại bao gồm các vị thế mở) bằng hoặc nhỏ hơn 20% số tiền ký quỹ được dùng bởi các vị thế mở, đại lý giao dịch có toàn quyền đóng một số hoặc tất cả các vị thế mở để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Yêu cầu ký quỹ có thể tăng lên đến 1% vào cuối tuần và ngày lễ (nghĩa là tỷ lệ đòn bẩy tối đa là 1:100 cho khoảng thời gian đó). Khách hàng có nghĩa vụ phải đưa vị thế mở của mình về mức yêu cầu ký quỹ đã được tăng lên ít nhất 30 phút trước thời điểm giao dịch. Bắt đầu với 30 phút và trước khi đóng phiên giao dịch. Đại lý giao dịch có toàn quyền đóng một hoặc tất cả các vị thế mở để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Những hạn chế

 • Số lượng tối đa các lệnh mở trên một tài khoản bao gồm cả các lệnh thị trường và các lệnh đang chờ xử lý là 50.
 • Khối lượng tối đa của lệnh là 100 lot (100000$ hoặc 1 lot "tiêu chuẩn")
 • Tổng số vị thế mở tối đa của một tài khoản là 1000 lot
 • Trong thời điểm biến động cao, cắt giảm tạm thời tỷ lệ đòn bẩy tới 1:500 có thể xảy ra. Việc mở rộng ký quỹ ngắn hạn chỉ được áp dụng cho các vị thế được mở trong thời gian các hạn chế có hiệu lực. Sau khi hết thời kỳ hạn chế, mức đòn bẩy và ký quỹ tối đa sẽ được giảm và tính toán lại theo tỷ lệ đòn bẩy được thiết lập cho một tài khoản.
 • Các lệnh đang chờ SELL LIMIT, BUY LIMIT, SELL STOP, BUY STOP sẽ tự động bị xóa sau 180 ngày kể từ ngày đặt.