Đánh giá của người tham gia

Địa điểm Người tham gia Tổng lợi nhuận, % Mức giảm sút tối đa, %
0 abbas 383.93 -63.55
0 Majidabsalan 347.43 -42.02
0 Wondercleave 323.24 -37.73
0 Mbehzad 300.33 -37.31
0 Mmamad 297.64 -40.20
0 Hamidbeit 294.99 -40.97
0 Frd 293.69 -70.84
0 Mortezass 274.40 -37.11
0 Mhaghi 268.57 -36.88
1 Bila 264.85 -17.34
0 Peymanshakibi 258.19 -44.96
0 Bayuto 255.46 -43.44
0 babyshark 231.14 -38.06
0 tasman 223.80 -37.85
0 SapexR 221.77 -50.97
0 Pjt 220.48 -42.29
0 Vickyrtuu 215.72 -43.54
0 KENAN 214.18 -44.17
0 cij 213.42 -44.49
0 bahard 213.18 -44.60


Mở tài khoản thực
Địa điểm Người tham gia Tổng lợi nhuận, % Mức giảm sút tối đa, %
1 Ellisa 13.57 -3.83
2 Belugov 8.72 -6.99
3 Ermak 0.00 0.00
4 oksyfx -1.50 -4.25
0 mary -17.41 -61.61
0 Rubenor -26.98 -63.13
0 Bakuer -64.46 -69.62
0 Bahus -84.15 -90.63
0 bahrram -87.73 -90.73
0 nabel -96.98 -98.08

Mở tài khoản thực